Školský rok 2011/2012

Materská škola oslávila 35. výročie svojho otvorenia

Dňa 11.novembra 2011 sa uskutočnila v kultúrnej sále Kriváň slávnostná akadémia našej materskej školy, ktorá je súčasťou ZŠ s MŠ na Ul. M.R. Štefánika vo Vrútkach.

Prítomní - rodičia i hostia - boli očarení veselým kultúrnym programom, ktorý pripravili pani učiteľky so svojimi deťmi. Tanečné variácie najmenších, stepujúca stonožka detí strednej triedy, scénka, recitácia a tanec predškolákov spríjemnili jesenné popoludnie všetkým prítomným.

Počas 35 rokov MŠ prešla mnohými zmenami.

V roku 1976 bola otvorená vo Vrútkach nová materská škola, ktorá bola pomenovaná MŠ Centrum.

Neskôr dostala názov MŠ 1. československej brigády.

V súčasnosti patrí pod ZŠ s MŠ Ul. M. R. Štefánika 1. Prvou riaditeľkou sa

stala pani Viera Lvončiková, ktorá viedla kolektív do roku 1991. V školskom roku 1991/1992 do funkcie riaditeľky materskej školy nastúpila pani Olga Kolářová. Pod jej vedením pracovali zamestnanci MŠ do roku 2005. V tom istom roku sa MŠ stala súčasťou ZŠ s MŠ Ul. M. R. Štefánika 1, ktorej riaditeľkou je PaedDr. Erika. Repková, jej zástupkyňou pre MŠ bola do roku 2010 pani Lívia Čechová a v súčasnosti zástupkyňou MŠ je pani. Romana Kubičková.

Symbolom MŠ je štvorlístok Pracuje podľa školského vzdelávacieho programu s názvom "Svetluška." MŠ sa zameriava na obohatenie výchovy a vzdelávania, na rozvíjanie a podporovanie environmentálneho cítenia, ekologickú, informatickú a zdravotnú výchovu.

MŠ ponúka deťom záujmové krúžky: pohybovo - tanečný, Lego krúžok, krúžok anglického jazyka, počítačový krúžok, výtvarný krúžok. Krúžky sú zamerané na rozvoj detských schopností a zručností, podporujú talent dieťaťa.

Počas každého školského roka prebieha v MŠ mnoho aktivít, ktoré obohacujú

výchovno - vzdelávacie činnosti a uspokojujú záujem dieťaťa.

Oslávenkyni MŠ a jej kolektívu prajeme stále veľa vnímaných detí, ktoré sú najväčším bohatstvom, aby v budúcnosti napredovali v aktívnej a kvalitnej práci, ktorá bude viesť k spokojnosti všetkých.

Viera Lúčanová, učiteľka MŠ

Karneval v našej materskej škole 

Ako sa má škôlkar správať na ceste?

Dňa 4. 5. 2012 sa deti v ZŠ s MŠ, M. R. Štefánika dozvedeli na besede s príslušníčkou MsP vo Vrútkach, ako sa majú správať na ceste.

Premietaním farebnej a poučnej prezentácie, sa deti oboznámili s účastníkmi cestnej premávky, ich bezpečnosťou a zopakovali si rozdelenie dopravných prostriedkov - cestou, vodou, vzduchom. Príslušníčka MsP deťom vysvetlila najmä dôležitosť správneho oblečenia pre chodcov, korčuliarov a kolobežkujúcich sa. Upozornila a názorne predviedla na deťoch - dobrovoľníkoch - oblečenie s reflexnými prvkami, ochrannú prilbu, chrániče na kolená a lakte. Spolu sa zahrali hru - vyhľadávali, vyberali, určovali a zaraďovali dopravné prostriedky, podľa vopred určených kritérií. Spokojnosť škôlkarov bola znásobená krásnou omaľovánkou, ktorú dostali v závere besedy ako darček za ich šikovnosť.

Blíži sa leto a v spolupráci s MsP vo Vrútkach chceme aj takouto formou dopravnej výchovy v MŠ predchádzať množstvu nechcených úrazov našich detí.

J. Kapustoá, učiteľka ZŠ s MŠ, Ul. Štefánika, Vrútky

Škôlkari prišli za zvieratkami

ZŠ s MŠ na Ul. M.R Štefánika v spolupráci s CVČ Domino Vrútky zorganizovala pre deti materskej školy v mesiaci máj výlet na Ranč do Koštian nad Turcom. Výletu sa zúčastnili postupne deti všetkých tried. Oboznámili sa s domácimi zvieratkami, dozvedeli sa ako sa treba starať o koníky a udržiavať ich v čistote. Najviac sa im páčila jazda na poníkovi. Za svoju odvahu všetky deti dostali certifikát a sladkú odmenu. Malí škôlkari si odniesli nezabudnuteľné zážitky a budú sa tešiť na ďalšie stretnutie s poníkom.

V.Lúčanová